Privacyverklaring

Privacyverklaring Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina ’08

Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina ’08 verwerkt persoonsgegevens van leden en andere relaties. In deze privacyverklaring willen wij u graag in het kort informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Meer kunt u lezen in het “Reglement Verwerking Persoonsgegevens” van Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina ’08. Deze privacyverklaring en dat reglement kunnen gewijzigd worden.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een natuurlijke persoon die direct of indirect iets over die persoon zeggen zoals naam, (e-mail)adres, postcode, telefoonnummer, woonplaats, geboortedatum, data ingang en beëindiging van het lidmaatschap of relatie.

 

 1. Van wie verwerkt Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08 persoonsgegevens?

Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08 verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) relaties zoals  leden, personen die lid willen worden en voormalige leden van Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08, bezoekers van website(s) van Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08 en van personen met wie zij anderszins een relatie heeft, wil krijgen of gehad heeft.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Het bestuur van Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door een beperkte groep van personen, aangewezen door of namens het bestuur, van het bestuur, commissies, en dergelijke van Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08 voor zover dat noodzakelijk of wenselijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Voorbeelden hiervan zijn de ledenadministratie, de financiële administratie, berichtgeving aan de leden en het aangaan en de uitvoering van overeenkomsten.

 

 1. Hoe geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

Door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst verklaren leden akkoord te gaan met het gebruik van de aan ons verstrekte gegevens conform deze privacyverklaring.

Voor minderjarige leden onder 16 jaar is toestemming nodig van een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger om een lidmaatschapsovereenkomst met onze vereniging aan te gaan.

Niet- leden geven toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens door ondertekening van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst met onze vereniging als b.v. sponsor c.q. donateur.

 

 1. Waarvoor verwerkt Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08 uw persoonsgegevens?

Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08 verwerkt uw persoonsgegevens in het bijzonder:

 1. om een lidmaatschapsrelatie of een andere relatie met u te kunnen aangaan
 2. om de relatie met u te onderhouden
 3. voor aankondigingen van activiteiten ( bv. vergaderingen, wedstrijden en jubilea).
 4. voor de bedrijfsvoering van Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08
 5. om wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen
 6. voor archiveringsdoeleinden
 7. voor het aangaan en de uitvoering van overeenkomsten

 

 1. Verwerkt Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08 ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens zoals over gezondheid, religie of levensovertuiging, etnische afkomst en ras. Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08 verwerkt dergelijke gegevens niet. Pasfoto’s van leden die wedstrijden spelen worden gebruikt voor spelerskaarten, verplichting van de KNVB. Burgerservicenummers worden alleen verwerkt t.b.v. de salarisadministratie voor personen die een dienstverband hebben met onze vereniging.

 

 1. Foto en video opnames.

Hoe wij omgaan met foto’s  en video opnames wordt beschreven in ons fotoprotocol dat u kunt vinden op onze website.

 

 1. Hoe gaat Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08 om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden zorgvuldig verwerkt, bewaard en beveiligd en uitsluitend gebruikt door daartoe bevoegde personen voor de doelen, omschreven in het “Reglement Verwerking Persoonsgegevens”. Dit reglement kunt u opvragen bij onze secretaris.

Degenen die toegang hebben tot uw gegevens zijn tot geheimhouding daarvan verplicht. Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08 houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Nederlandse wet- en regelgeving en het Reglement Verwerking Persoonsgegevens” van Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08.

 

 1. Hoe gaat Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08 om met verstrekking van gegevens aan derden?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Indien noodzakelijk voor de onder punt 5 en 6 vermelde doelen en voor wettelijke verplichtingen kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De salarisadministratie van medewerkers
 • De uitwisseling van de vereiste gegevens met de KNVB

 

 1. Welke rechten heeft u?

U heeft recht op:

 1. inzage in uw persoonsgegevens
 2. wijziging van onjuiste gegevens en aanvulling van ontbrekende gegevens
 3. in bepaalde gevallen: op beperking van de verwerking
 4. toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.

Als u van uw recht gebruik wilt maken, kunt u zich wenden tot de secretaris van Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08. Deze kan u vragen een geldig identiteitsbewijs of een kopie daarvan te overleggen.

 

 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Voetbalvereniging R.K.W.S.V. Wilhelmina’08 bewaart uw gegevens niet langer dan 3 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap.

 

 1. Waar kunt u terecht voor vragen of klachten?

Voor vragen of opmerkingen en klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot het bestuur. Een klacht kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

 

Versie 13-02-2020.