Jeugd Beleidsplan

BELEIDSPLAN JEUGD WILHELMINA ’08

1. Inleiding

Dit beleidsplan geeft aan hoe de komende jaren vorm wordt gegeven aan de voetbalopleiding van WILHELMINA ‘08.
Er wordt aandacht besteed aan het prestatieve en het recreatieve jeugdvoetbal, zowel voetbalinhoudelijk als begeleiding van de jeugdspelers tijdens trainingen en wedstrijden.

2. Hoofddoelstelling voetbaltechnische zaken

De doelstelling van de jeugdafdeling van WILHELMINA ‘08 kan kort worden samengevat als:
Het bieden van mogelijkheden tot een positieve vrijetijdsbesteding, door het scheppen van voorwaarden waardoor de jeugdleden van WILHELMINA ‘08:
– een goede voetbalopleiding geboden wordt
– plezier beleven aan het voetballen
– mogelijkheden krijgen om hun eigen voetbaltop te halen
– zich door middel van het voetballen, zowel mentaal als fysiek, verder kunnen ontwikkelen, en
– zich gewaardeerd en betrokken blijven voelen bij de voetbalvereniging WILHELMINA ‘08, zodat voetbal tot op latere leeftijd een plaats blijft houden als speler, coach, scheidsrechter en/of bestuurslid.
– scouten van jeugdig talent
WILHELMINA ‘08 wil de voetballende jeugd een goede voetbalopleiding bieden door alle spelers maximale ontwikkelingskansen te geven. Maximale ontwikkelingskansen worden gecreëerd door een pedagogische benadering centraal te stellen en door, voor wat betreft de benadering, onderscheid te maken tussen prestatie- en recreatiegericht voetballen.

2.1 Pedagogische benadering
WILHELMINA ‘08 wil dat er op een positieve en constructieve wijze wordt omgaan met mensen, en kinderen in het bijzonder. Dat betekent dat WILHELMINA ‘08, als voetbalclub, het als zijn taak ziet om aandacht te schenken aan een veelzijdige vorming van de voetballer(tje) als mens. Dit is een hele klus, maar die wordt door WILHELMINA ‘08 niet geschuwd. Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat de begeleiding steeds weer het goede voorbeeld geeft. Immers, een goed voorbeeld doet goed volgen, nietwaar? De begeleiding is positief, stimulerend en vormend.
Enkele algemene belangrijke zaken bij het begeleiden van kinderen
Maak bij spelers / kinderen altijd onderscheid tussen het kind en het gedrag. Niet een kind afwijzen, wel het gedrag ter discussie stellen.
Complimenten geven. Het werkt honderd keer beter dan mopperen of schelden. Dus, jammer goed geprobeerd, volgende keer beter.
Praten, uitleggen. Misschien gebruik je wel niet de goede woorden!

2.2 Prestatie- en recreatiegericht voetballen
De hoofddoelstelling van het organisatieonderdeel voetbaltechnische jeugdzaken geeft aan dat alle jeugdvoetballers zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt er door WILHELMINA ‘08, in de benadering, wel onderscheid gemaakt tussen prestatie- en recreatiegericht voetballen. Strikt genomen is elke vorm van amateurvoetbal natuurlijk recreatiesport. Echter, de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een onderscheid. Immers, niet ieder jeugdlid heeft dezelfde wil, tijd en/of kwaliteit om even vaak, gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn of haar voetbalvermogen.
Spelers die de wil en de kwaliteit hebben om vaak, gericht en intensief te werken aan hun voetbalvermogen, wordt de mogelijkheid geboden een voetbalopleiding te volgen. Deze groep spelers zou de prestatiegroep genoemd kunnen worden. Prestatiegericht voetballen staat daarbij niet gelijk aan (moeten) winnen, maar wel aan een continu streven naar goed voetbal. En …, om tot goed voetbal te komen is het noodzakelijk om vaak, gericht en intensief te trainen en wedstrijden te spelen.
De groep waarvan de spelers de wil, de tijd en/of de kwaliteit niet hebben om veel, gericht en intensief met voetbal bezig te zijn, krijgt een andere benadering. Deze benadering is weliswaar anders (recreatiever gericht), maar beslist niet minder(waardig). Ook de spelers van deze groep wordt de mogelijkheid geboden om in ieder geval 2 keer per week onder deskundige leiding te trainen, maar in de begeleiding van deze groep zal rekening gehouden met de specifieke aspecten van recreatiegericht voetbal. Er is voor deze groep daarom, naast de standaard maandprogramma’s, extra oefenstof beschikbaar voor de trainingen. Ook voor het coachen tijdens wedstrijden zijn extra richtlijnen beschikbaar. Het gaat hierbij om specifieke informatie over zaken die van belang zijn bij het begeleiden van deze recreatiegroep.
Over deze spelers dient in de toekomst een besluit genomen te worden of er voor hen nog toekomst ligt bij Wilhelmina ’08.
Ten slotte is er nog specifieke aandacht voor de allerkleinste voetballers (de 5-jarigen en de F-groep). Deze voetballertjes vallen in feite buiten de twee genoemde categorieën (prestatie/recreatie). Voor deze groep moet trainen zijn, “spelen met voetbal”. Er is trainingsoefenstof voor deze groep beschikbaar die recht doet aan de ontwikkelingsfase van deze kinderen. Het is samengesteld vanuit de kenmerken voor deze leeftijdsgroep en de gevolgen daarvan voor de trainingen. Niet teveel voetbaltechnische voorwaarden stellen. De training en benadering van de kinderen moet duidelijk tegemoet komen aan de spelbeleving van de jongens met veel onbewuste vorming. Wel is deze leeftijdsgroep al heel geschikt om het balgevoel en de lichaamscoördinatie sterk te verbeteren door gerichte oefeningen.

3. De voetbalopleiding

3.1 Inleiding
De opleiding van een voetballer(tje) duurt ongeveer tien jaar. De spelertjes komen weliswaar op zeer jonge leeftijd (4,5 /5 jaar) bij onze club, maar vanaf 7 á 8 jaar (E) is sprake van het regelmatig volgen van doelgericht trainen.
De overgang naar het senioren voetbal komt over het algemeen genomen na de A juniorentijd op 18 jarige leeftijd. Jeugdspelers maken de opleiding in principe dus af. Slechts in het geval dat een jeugdspeler een (tijdelijke of blijvende) aanwinst voor het eerste elftal is, zal worden overgegaan tot het voortijdig overgaan naar de senioren afdeling. Wel moet het mogelijk zijn dat jeugdspelers (A jeugd) regelmatig trainingen meemaken van de senioren selecties.

3.2 Algemene uitgangspunten

3.2.1 De opleiding staat centraal.
Bij de F- E en D groep is de benadering van trainingen en wedstrijden gelijk aan elkaar.
Er wordt gericht getraind op technische handelingen om alle vaardigheden optimaal aan te leren
Coachen tijdens de wedstrijd moet gebaseerd zijn op leerdoelen vanuit technisch en opbouwend voetbal.
Wedstrijdresultaat is niet het belangrijkste!
Pas bij de standaardteams vanaf de C leeftijdsgroep wordt er naar gestreefd om op een zo hoog mogelijk competitieniveau (landelijk) wedstrijden te spelen en te winnen.
Maak het individu niet ondergeschikt aan het collectief. Elke speler heeft zijn individuele kwaliteiten. Geef spelers de nodige ontwikkelingskansen.
Indien zijn psychische en lichamelijke eigenschappen het toelaten, moet een jeugdspeler zo hoog mogelijk spelen. Alleen leeftijd is niet bepalend.

3.3 Trainingen
De kwaliteit van de trainingen moet goed zijn. Bezig zijn alleen is niet voldoende. Trainingen kunnen niet altijd “leuk” zijn, er wordt getraind om beter te worden. Per leeftijdgroep wordt getraind volgens het schema van “de kenmerken van elke training” .
Trainen is soms herhalen tot in den treuren. Automatismen laten ontstaan. “Uren maken aan de bal”. Naast de technische ontwikkeling van de spelers nemen positie- en partijspelen (klein) een belangrijke plaats in, zeker in de A, B en C leeftijdsgroepen.
Trainingsprogramma’s
Om continuïteit gedurende de tien voetbalopleidingsjaren te verkrijgen wordt gewerkt met trainingsprogramma’s. Er is voor elke groep zo’n programma, waarin is vastgelegd welke oefenstof in een bepaalde fase van de voetbalopleiding wordt gegeven. Het jaarprogramma voor de ene groep sluit direct aan op het programma van de vorige. Er wordt gebruik gemaakt van 2 trainingsmethoden:
– de Coerver methode
– de basis technieken, traptechniek, aan- en meenemen enz.

3.5 Wedstrijden
Verzorgd en opbouwend voetbal uitgaande van eigen kwaliteiten op basis technische vaardigheden.
De spelers moeten zich kunnen ontwikkelen tot zo veelzijdig mogelijke voetballers. Dit kan slechts dan als de spelers niet steeds op dezelfde positie spelen. Ook is het van het grootste belang ze de goede informatie over de verschillende posities in het elftal te geven. De specifieke taken van b.v. een vleugelverdediger en een middenveldspeler zijn wezenlijk anders. D.m.v. groeps- en individuele aanwijzingen zullen deze taken op een voor de speler begrijpelijke manier duidelijk moeten worden verteld. Voor elke positie is er een overzicht van de basistaken in aanvallend, opbouwend en verdedigend opzicht.
Van F t/m D jeugd is het spelen van wedstrijden de ULTIEME training. Training onder continu 100% weerstand zal zijn
of haar vaardigheden snel doen verbeteren. Het maken van de juiste keuze en uitvoering wordt volop getraind.
Stimulerend coachen, het laten herhalen van handelingen enz… werkt positief op zijn of haar ontwikkeling.

3.6 Selectiebeleid
De 1e teams worden bij de jeugd beschouwd als selectieteams (A1, B1, C1 en D1). In elk geval moet het hoogste team per leeftijdsgroep als zodanig worden beschouwd. Ook de tweede teams zijn voor het continueren van hoog niveau willen spelen zeer belangrijk. In de jongere leeftijdsgroepen zal in nog bredere zin de voetbalontwikkeling gestimuleerd kunnen / moeten worden.

3.6.1 Doel van selecteren
Met het selecteren van jeugdspelers wordt beoogd om jeugdspeler de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen als voetballer. Uiteraard dient de teamprestatie altijd in ogenschouw worden genomen. Eventuele aanvulling van talentvolle spelers van buitenaf zijn het overwegen waard. Spelers die het niveau van de eerste elftallen niet aankunnen dien naar een 2e elftal geplaatst worden of eventueel overgeschreven te worden naar andere verenigingen.

3.6.2 Uitgangspunten bij selecteren
Het spelen van voetballen op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer, dan wekelijks onder of boven je niveau te moeten spelen.
Er zal rekening worden gehouden met lichamelijke en geestelijke kwaliteiten en eigenschappen van een jeugdspeler.
Jeugdspelers, in welke leeftijdsgroep dan ook, die zich tijdens het seizoen sterk ontwikkelen, krijgen de kans om in een hoger team c.q. een hogere afdeling te gaan trainen en spelen.
Bij niet-selectieteams kan, naast kwaliteitscriteria en ontwikkeling, ook worden ingedeeld naar eigen voorkeur van speler(s) of ouders (vriendenteams).

3.6.3 Selectiecriteria
Het selecteren van jeugdspelers binnen een jeugdafdeling (A t/m D) vindt plaats op basis van voetbalkwaliteiten, trainingsinzet en gedrag. De spelers worden geselecteerd door de selectietrainers in overleg met andere (selectie)trainers, elftalleiders en de technisch coördinator.

3.7 Scouting
Het scouten van nieuwe selectiespelers is van groot belang wanneer je als Wilhelmina ’08 zijnde op het beoogde niveau wilt spelen met alle jeugdteams (A1 – D1). De contacten lopen via de technisch coördinator.

3.7.1 Intern
Het doel van de interne scouting is het in beeld brengen én houden van de voetbalkwaliteiten en ontwikkelingen.

3.7.2 Interne scouting omdat:
Hoe is de voetbalontwikkeling van de jongens?
Traint iedereen bij de juiste trainingsgroep?
Is de teamindeling (nog steeds) goed?
Zijn er redenen om de samenstelling van de teams tussentijds te veranderen?
Het de noodzakelijke informatie geeft om aan het begin van het nieuwe seizoen goede indelingen te maken.

4. Technisch kader

Grote aandacht wordt besteed aan het werven van technisch kader (trainers en leiders). Twee aspecten spelen hierbij een grote rol de leeftijdsgroepen en de specifieke kenmerken van die groepen en het prestatieve of recreatieve karakter van de teams.
Uitgaande van die leeftijdskenmerken zal de juiste trainer bij de juiste groep worden aangesteld. Het is een wereld van verschil, ook op prestatief niveau, kinderen van 9 jaar of bijna volwassenen van 18 jaar te trainen en te begeleiden.
Bij de niet prestatieve teams zal het verwachtingspatroon van zowel de trainer en de kinderen goed op elkaar moeten worden afgestemd. Gesprekken met en ondersteuning van deze trainers door de selectietrainers en de technisch coördinator zijn van groot belang.
Met het (betaalde) kader worden contractueel duidelijke afspraken gemaakt en gedurende het seizoen geëvalueerd. Bij het vrijwillig kader geldt dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid mag betekenen.

4.1 Technisch (jeugd)coördinator
Binnen de jeugdafdeling van de club functioneert naast de trainersstaf en de jeugdcommissie een technisch coördinator. Hij weet hoe jeugdspelers kunnen leren voetballen en heeft inzicht hoe je vrijwillig kader werft, opleidt, begeleidt en behoudt. Hij heeft ervaring als jeugdtrainer bij verschillende leeftijdsgroepen.

4.1.1 De belangrijkste taken van deze functie zijn:
Het waarborgen van de samenhang op technisch gebied binnen de jeugdafdeling door zorg te dragen voor een goede uitvoering van het jeugdbeleidsplan.
Hij is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de voetbalopleiding.
Verantwoordelijk voor het aanstellen van selectietrainers. Evaluatie gesprekken voeren met deze trainers.
Samen met anderen werven van technisch kader.

4.2 Selectietrainers
De selectietrainers van de leeftijdsgroepen kunnen zich vinden in het technisch beleidsplan en zijn bereid uitvoering te geven aan het beleidsplan.
De selectietrainer verzorgt de trainingen op 3 trainingsavonden en op zaterdagen “zonder voetbal”.
Tevens coacht en begeleidt hij zijn elftal tijdens wedstrijden bij alle voorkomende wedstrijden en toernooien.
Hij assisteert en instrueert de overige trainers in zijn leeftijdsgroep. Hij zorgt dat de uitvoering van de trainingsonderdelen de aanwijzingen en aandachtspunten onderling zijn afgestemd.
De selectietrainer ziet regelmatig wedstrijden van het 2e elftal van zijn groep om de vorderingen van selectiespelers (en ook niet selectiespelers) te beoordelen.
De trainers werken met jaar- en maandprogramma’s. Zij werken zelf trainingen uit aan de hand van de thema’s uit het betreffende maandprogramma.
Zij moeten voldoende zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsbesef hebben om de trainingen steeds nauwgezet voor te bereiden en uit te werken op papier. Dit mede in verband met de duidelijkheid over doelstellingen en aandachtspunten van de oefeningen voor de assistenten.
De jeugdtrainers hebben regelmatig onderling contact, ook is er regelmatig overleg met elftalleiders van alle overige teams van zijn groep, o.a. door aanwezig te zijn bij leidersvergaderingen.
De trainers zijn gediplomeerd (of volgen een trainingscursus) en hebben een goede eigen vaardigheid (incl. de Coerver oefenstof) en hebben een duidelijke affiniteit met jeugdvoetbal.
Zij “blijven bij” in het voetbalvakgebied via literatuur en (jeugdvoetbal) thema/coachdagen.
Zij zien toe op het handhaven van de door de club opgestelde gedragscode (normen en waarden)

4.3 Overige trainers
Trainen de jeugd volgens de richtlijnen van het beleidsplan en de bijlagen t.a.v. onder andere normen en waarden.
Verzorgen de training van zijn groep onder leiding van en in overleg met de selectietrainer van de leeftijdsgroep.

4.4 Keeperstrainers
De keeper(tje)s van alle leeftijden zullen onder leiding van keeperstrainers apart van de groepstraining training krijgen.

4.5 Leiders
Elk team heeft één en bij voorkeur 2 leiders. Iedere leider heeft informatie over de organisatie van de club en de verwachtingen van de vereniging t.a v. de begeleiding van de kinderen. Het laatste betreffende de voetbal-, pedagogische en sociale begeleiding. De leiders zijn bekend met de kenmerken van zijn leeftijdsgroep en de gevolgen daarvan voor het begeleiden bij wedstrijden. Per seizoen worden minimaal 3 leidersavonden per leeftijdsgroep gehouden.
De “taakomschrijving voor de leiders alle teams” is de richtlijn voor alle leiders.

4.6 Overlegvormen
Binnen de jeugdafdeling worden periodiek verschillende vormen van overleg gehouden.

4.7 Selectietrainers
Eenmaal per maand (de laatste vrijdag van de maand) is er een selectietrainers bijeenkomst waar als vaste punten de volgende zaken aan de orde komen
– Trainingen
– maandprogramma van de afgelopen maand
– maandprogramma van de komende maand
– problemen t.a.v. opkomst, materiaal, wijzigingen in selectie
– wedstrijden
– speelwijze
– vorderingen
– resultaten van de wedstrijden

4.7.1 Trainers (ook van de keepers)
Minimaal drie keer per jaar komen alle trainers van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar onder leiding van de technisch coördinator en de hoofdtrainer van de betreffende groep. Naast alle aspecten van het geven van trainingen komen aan de orde de trainingsprogramma’s, de opkomst van de spelers, de sfeer tijdens de training. Centraal staat de onderlinge samenwerking en vooral ook de ervaringen van de trainers in de voorbije tijd om zodoende “van elkaar te leren”.

4.7.2 Leiders
Per seizoen komen de leiders van de teams van dezelfde leeftijdsgroep drie keer bijeen. Tijdens deze avonden worden algemene onderwerpen behandeld zoals het begeleiden van de kinderen vanuit de kenmerken en de belevingswereld van de kinderen. Verder de gang van zaken bij het begeleiden van de teams in het seizoen tot dan. De bijeenkomsten worden geleid door de selectietrainer van de leeftijdsgroep en de technisch coördinator. De eerste voor de organisatorische punten en de TC voor het voetbaltechnische gedeelte.

4.7.3 Ouders
Per leeftijdsgroep organiseert WILHELMINA ‘08 minimaal een ouderavond. Deze avond is aan het begin van het nieuwe seizoen (in september). De avond is bedoeld als kennismakingsavond, waarbij de ouders kennis maken met het kader van de leeftijdsgroep en geïnformeerd worden over het hoe en wat binnen de jeugdafdeling van WILHELMINA ‘08 en de betreffende leeftijdscategorie. Het jeugdbeleidsplan zal hiervoor als basis dienen.
Ouders dienen elk jaar een aantal uren als vrijwilliger te ondersteunen tijdens verenigingsactiviteiten.

4.8 Randvoorwaarden
Het al of niet slagen van de opzet om tot de blijvende kwaliteitsverbetering te komen d.m.v. deze voetbalopleiding hangt af van o.a. het volgende:
De voetbalopleiding moet onafhankelijk zijn van een bepaalde jeugdcoördinator, hoofd- of jeugdtrainer
Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de jeugdtrainers en de begeleiders van de elftallen.
Er zal voortdurend controle moeten worden uitgeoefend op de goede uitvoering van het plan, zowel op het technische- als op het organisatorische vlak.
Het bestuur zal moeten zorgen voor continuïteit door in een vroeg stadium beslissingen te nemen die een goede voortzetting van het beleid waarborgen.
De club zal steeds moeten zorgen voor vakbekwame trainers die dit beleidsplan kunnen en willen uitvoeren. Behalve kunde en kennis zullen de trainers flink wat enthousiasme moeten hebben voor het werken met jeugd.

5. Wat mag worden verwacht van de voetbalopleiding?

In grote lijnen kan dit beleidsplan zijn waarde bewijzen in de komende jaren. Wel zullen i.v.m. maatschappelijke en/of voetbaltechnische ontwikkelingen op onderdelen bijstellingen mogelijk zijn.
Men mag verwachten dat de resultaten van de opleiding op termijn duidelijk zichtbaar zullen worden. De gewenning om het hele jaar door 2 a 3 keer per week kwalitatief goed te trainen en het creëren van een goede voetbalsfeer zal de basis moeten zijn voor een blijvende kwalitatieve verbetering.
Deze kwaliteitsverbetering van de toekomstige senioren zal niet uitsluitend ten goede komen aan het eerste en tweede elftal. De spelers die deze selectie elftallen niet halen zullen door de jarenlange training een niveauverbetering aan de overige elftallen geven.
Talenten, die op dit moment en ook in de toekomst zeker aanwezig zullen zijn, moeten de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Zowel voor de club als voor de speler is dit belangrijk.
Spelers en ouders moeten er vanuit kunnen gaan dat al het mogelijke wordt gedaan om de spelers hun “eigen top” te laten halen.

Bestuur Wilhelmina‘08