R.K.W.S.V. Wilhelmina ’08 gedragsregels

1. Inleiding

Het doel van deze gedragsregels is de realisatie van een prettige onderlinge verstandhouding.

Bij een vereniging die meer dan 300 leden telt, zijn enige gedragsregels onvermijdelijk.

Lidmaatschap van voetbalvereniging Wilhelmina’08, betekent aanvaarding van deze gedragsregels. Het bestuur staat open voor aanvullingen en/of correcties, die door ieder lid kunnen en mogen worden ingediend. Deze ingediende aanvullingen en/of correcties worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Na goedkeuring en publicatie van de ingediende mutaties, worden deze van kracht. Elk lid dient op de hoogte te zijn van de opgestelde regels die o.a. gepubliceerd worden middels:

de welkomstgids, bij aanvang van het nieuwe seizoen

• de website van Wilhelmina’08
• de (prik-)borden van het sportcomplex

Het bestuur heeft het recht bij overtreding van de opgestelde gedragsregels sancties op te leggen.

2. Inschrijving

Inschrijving vindt plaats d.m.v. het invullen van het Aanmeldingsformulier.

Van personen boven 16 jaar worden de gegevens gecontroleerd aan de hand van een geldig identiteitsbewijs met pasfoto (bijv. Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Tevens wordt er bepaald of de spelers geplaatst kan worden in een team. Mocht het eventuele nieuwe lid voldoen aan de eisen die Wilhelmina ’08 steld, zou een lidmaatschap verleent kunnen worden.

3. Algemeen

• Alle leden zijn gelijk, ongeacht milieu, leeftijd, huidskleur of nationaliteit.
• Elk lid houdt zich aan de door de vereniging vastgestelde statuten
• Elk lid handelt overeenkomstig de KNVB-regels.
• Deelname aan wedstrijden is uitsluitend mogelijk na registratie bij vereniging en KNVB.
• Registratiekosten zijn voor rekening van betreffend lid.
• Contributie dient tijdig betaald te worden.
• Schade aan personen en/of goederen, veroorzaakt door een verenigingslid, wordt bij het veroorzakende lid in rekening gebracht.
• De vereniging kan bij letsel, opgelopen tijdens vrijwillig en op eigen initiatief sporten nimmer aansprakelijk gesteld worden.
• Het dragen van voetbalschoenen is in de kantine/sportcafé niet toegestaan.
• Huisdieren zijn in gebouwen van het sportcomplex niet toegestaan.
• Elk lid waardeert de inzet van anderen.
• Beheerders en bestuursleden zullen toezien op naleving van de regels.
• Elk lid heeft het recht andere leden te wijzen op naleving van de opgestelde gedragsregels en statuten.

4. Voor en na trainingen / wedstrijden

• Kleedlokalen mogen worden betreden na toestemming van trainer en/of beheerder, worden uitsluitend gebruikt voor omkleden/douchen en dienen na gebruik gezamenlijk opgeruimd te worden.
• Deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken.
• In de kantine,gangen en kleedlokalen geldt een algeheel rookverbod.
• Gangen zijn niet bedoeld als wachtgelegenheid. Wachten dient in kantine/sportcafé te gebeuren, tenzij deelname aan of organisatie van trainingen / wedstrijden van toepassing is.
• Alcoholgebruik is uitsluitend in kantine/sportcafé toegestaan, tenzij het bestuur anders (heeft) beslist.
• Aanwijzingen van beheerders dienen zonder discussie te worden opgevolgd.

5. Tijdens trainingen / wedstrijden

• Deelname aan wedstrijden is uitsluitend mogelijk bij geldig lidmaatschap van Wilhelmina’08 zonder belemmerende zaken.
• Aanwijzingen van scheidsrechters worden opgevolgd.
• De door scheidsrechters opgelegde straffen dienen altijd geaccepteerd te worden.
• De tegenstander wordt zonder discriminatie gelijkwaardig behandeld.
• Elk verenigingslid verdient respect.
• Aanmoediging gebeurt op een positieve manier.
• Ieder lid heeft het recht corrigerend op te treden bij negatieve gedragingen.

6. Kleding

Enkele bepalingen inzake de kleding:

• De door de vereniging beschikbaar gestelde kleding, wordt uitsluitend gedragen ten behoeve van verenigingsactiviteiten en wedstrijden van de Wilhelmina’08.
• Privé-gebruik en gebruik van wedstrijdkleding tijdens trainingen is niet toegestaan.
• Alle kleding blijft eigendom van de vereniging en mag, tenzij andere afspraken met het team, niet mee naar huis worden genomen.
• Met de teams waar afspraken mee zijn gemaakt zal Wilhelmina’08 zorgen voor de wasbeurten van de broeken, shirts en truien.
• Kosten van beschadiging en vermissing van shirt en/of trui worden bij betreffend lid in rekening gebracht.
• Spelers van lagere elftallen, dienen sokken en broeken op eigen kosten aan te schaffen en indien nodig te vervangen.

7. Sancties

• Teamboetes komen ten laste van het betreffende team, tenzij het bestuur anders beslist.
• Het verenigingsbestuur heeft het recht een strafmaatregel op te leggen, ook indien reeds een sanctie van de KNVB van toepassing is.
• De kosten en gevolgen van niet gerechtigde deelname aan een wedstrijd komen geheel ten laste van het betreffende lid en leider van het team.
• Een onafhankelijke commissie, kan het bestuur adviseren in het bepalen van een strafmaat bij overtreding van de opgestelde regels.

8. Opzegging

Opzeggen kan alléén schriftelijk en vóór 1 juni bij de ledenadministratie nadat aan alle betalingsverplichtingen van het afgelopen seizoen is voldaan en tevens de zaken die men in bruikleen heeft van de vereniging ingeleverd zijn. Na 1 juni wordt het lid geacht zijn lidmaatschap te continueren en dus ook het komende seizoen contributieverplichting te zijn.

9. Overschrijving

Wanneer u overschrijving naar een andere vereniging wenst, dient u bij deze (nieuwe) vereniging een overschrijvingsformulier te vragen. Blz. 1, 2 en 3 van dit blauwe formulier moet volledig, voor zover dit persoonlijke gegevens betreft door uzelf en door de secretaris van de nieuwe vereniging worden ingevuld, alvorens dit bij de ledenadministratie van Wilhelmina’08 wordt ingeleverd. Niet juist ingevulde formulieren leiden tot vertraging.

10. Betaling per overschrijving

U ontvangt in juni een schrijven met het totaal te betalen contributiebedrag, over te maken op

RABOBANKREKENING; 156924099 t.n.v. WILHELMINA’08.

Dit bedrag dient voor 15 juni op deze rekening te zijn gestort.

Nieuwe leden die zich tijdens het lopende seizoen willen aanmelden, moeten bij de aanmelding aan hun financiële verplichtingen voldoen.

De contributie voor het seizoen 2008-2009 bedraagt:

Senioren € 110.00
Senioren (jeugdwerk) € 90.00
A junioren 16-18 jr € 65.00
B junioren 14-16 jr € 55.00
C junioren 12-14 jr € 55.00
D junioren 10-12 jr € 45.00
E junioren 08-10 jr € 45.00
F junioren 06-08 jr € 45.00
Donateur € 30.00

Wanneer men voor de gestelde betalingstermijn aan de contributieverplichting heeft voldaan, zal een aanmaning gestuurd worden. Na de gestelde betalingstermijn loopt men het risico niet te mogen voetballen en/of geroyeerd te worden bij Wilhelmina ’08. De beslissing over deze aangelegenheden worden gemaakt door het bestuur.

Het Wilhelmina ’08 bestuur